bip logo 1

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pm3.olsztyn.eu  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-02-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak tekstów alternatywnych dla obrazków i zdjęć na stronie,

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie sąwykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola Miejskiego nr3.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Abłam, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 895331138. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich   

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Budynek, korytarze, schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest wind. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami.

W pobliżu przedszkola jest parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

W przedszkolu istnieje możliwość wstępu z psem asystującym, jednak wejście i poruszanie się po budynku jest ograniczone z powodu nieprzystosowania budynku dla potrzeb niepełnosprawnych.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.