bip logo 1

 

Olsztyn,07.05.2020

 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie

 

 

 

Olsztyn, dnia 29.04.2020 r.

Drodzy Rodzice,

 

Zgodnie z § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Informuję, że wszystkie dzieci z pierwszej preferencji biorące udział w rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie zostały zakwalifikowane.

 

 

Lista kandytatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 3

 

Rodzic (opiekun prawny) kandydata umieszczonego na liście dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązany jest w dniach od 30.04.2020 r. do 6.05.2020 r. do godziny 15.00 do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

 

Niezłożenie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

 

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola należy dostarczyć osobiście lub można wysłać (zeskanowane albo zdjęcie) na adres e-mailowy przedszkola:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego zobowiązuje się rodziców, którzy prześlą skany, lub zdjęcia oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola, do dostarczenia ww. dokumentu w formie papierowej zgodnej z przesłanym skanem/zdjęciem.

 

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice.

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na  rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z :

USTAWĄ z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

ZARZĄDZENIEM Prezydenta Olsztyna z dnia  20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021

  

 UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

 WAŻNE

 Rekrutacja do publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się

24 marca 2020 r. o godz. 8.00 

 Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu w terminie do 06 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

 Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że wypełnione i podpisne przez rodziców wnioski  o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami należy przesłać w formie  skanów lub fotografii dokumentów na adres mailowy. Rodzice, którzy nie mają mozliwości złożenia dokumentów drogą elektroniczną, mogą składać papierową wersją wniosków wrzucając je do skrzynki, która znajduje sie w holu przedszkola do godziny 15.00 .

Nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po ustaniu zagrożenia rodzice zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej zgodnej z przeslanymi skanami.

 

   Przypominamy, że wniosek wypełniamy wchodząc na stronę 

http:// www.edukacja.olsztyn.eu

Dokumenty potwierdzające podpisane przez rodziców przesyłamy do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór. 

          W związku  z tym, iż rekrutacja rozpocznie się 24 marca br., rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola

od 13 marca do 23 marca br. składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

W przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez obydwojga rodziców podpis składa każde z nich.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją

                                        

 Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) kandydata.

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w :

Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609) - link do uchwały,

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny2020/2021:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutcyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 marca 2020 r.

od godz. 8.00

do 6 kwietnia2020 r.

do godz. 15.00

od  29 lipca 2020 r.

od godz. 8.00

do 5 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 kwietnia 2020 r.

do 28 kwietnia 2020 r.

od 6 sierpnia 2020 r.

do 19 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 kwietnia 2020 r.

godz. 14.00

20 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkolaj w postaci pisemnego oświadczenia

od 30 kwietnia 2020 r.

do 6 maja 2020 r.

do godz. 15.00

od 21 sierpnia 2020r.

do 25 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 maja 2020 r. godz. 14.00

26 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00